Forretningsbetingelser hos Aurora Advokatfirma ApS 

  • Omfang

Omfang af den juridiske rådgivning, der varetages af Aurora Advokater, aftales mellem advokat og klient i samråd, og kan justeres til enhver tid alt efter sagens omfang og klientens behov.

Aurora Advokater og de ansatte advokater er underlagt Advokatsamfundets etiske regler, der er tilgængelige på advokatfirmaets hjemmeside.

  • Identitetsoplysning

Advokater i Danmark er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvorefter der forekommer en pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om alle klienter.

Aurora Advokater er dataansvarlig for de personoplysninger, der indhentes i forbindelse med den juridiske bistand og håndtering af sager.

Aurora Advokaters behandling af personoplysning fremgår på hjemmesiden under “Privatlivspolitik”

  • Klientmidler

Aurora Advokatfirma ApS håndtere ikke klientmidler.

  • Interesse- og loyalitetskonflikter

I henhold til Advokatsamfundets advokatetiske regler er Aurora underlagt altid at sikre, at der ikke forekommer interesse- og loyalitetskonflikter, inden vi påtager os en sag. Hvis der undervejs i sagshåndteringen opstår inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må afbryde vores arbejde, henviser vi til et andet advokatfirma.

  • Tavshedspligt

Advokater hos Aurora Advokater er underlagt tavshedspligt, hvorefter alle oplysninger behandles fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de pågældende oplysninger ikke er af fortrolig karakter.

  • Betaling

I forbindelse med aftalens indgåelse afgiver vi et skøn samt oplysning om det honorar klienten forventes at blive pålagt som følge af sagen. Vi forpligter os endvidere til, at orientere herom hurtigst muligt, hvis den endelige honorar vil afvige fra det forventede.

Honorar beregnes efter sagens karakter, herunder blandt andet medgået tid, opgavens kompleksitet og omfang. Vores honorar inkluderer ikke relevante udlæg og omkostninger.

Når en sag eller opgave afsluttes, bliver honoraret faktureret. Når der er tale om lægerevrende sagshåndtering afregnes sagen løbende i overensstemmelse med aftale indgået mellem advokat og klient.

I tilfælde af for sen betaling vil der blive opkrævet morarenter i henhold til renteloven. Hvis vi oplever manglende betaling fra en klient, kan vi potentielt udtræde af sagen.

  • Forsikringsdækning

Alle advokater hos Aurora er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af virksomhedens advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

  • Lovvalg og værneting

Enhver tvist hvor Aurora Advokater er part, er underlagt dansk lov og danske domstoles kompetence.

​CVR: 43283391

Kontakt mig

Amager Strandvej 60, 2300 Kbh. S

Mødelokaler på: Lavendelsstræde 17C, 3. sal, 1462 København K + Klik her for rutevejledning

Telefon: 31 60 16 19

E-mail: sd@mskadvokat.dk